กลุ่มทรู เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 4 ชุด 3.50-5.05% ต่อปี เปิดจองซื้อ 7-9 พ.ย. นี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กลุ่มทรู เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ 2-5 ปี 9 เดือน กำหนดดอกเบี้ย 3.50-5.05% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ ผ่าน 6 สถาบันการเงิน

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 5/2565 แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering)

ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดมีดังนี้ และคาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัทและหุ้นกู้ TRUE ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” (“บวก”) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565​

​ทั้งนี้ หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 5/2565​ เสนอขายจำนวน 4 ชุด​ ดังนี้

1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี

2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี

3.หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.90% ต่อปี

4.หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยระหว่าง 5.05% ต่อปี

(สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ผู้ออกหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบรอบ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หรือในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ ภายหลังจากนั้น)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต (สงวนสิทธิรับการจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (รวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการผ่านระบบออนไลน์ นอกจากผู้ลงทุนที่สนใจจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่นได้ที่สาขาและช่องทางตามที่ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละรายกำหนด ผู้ลงทุนทั่วไปยังสามารถจองซื้อหุ้นกู้ TRUE ทั้ง 4 รุ่นได้ทางแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ดาวน์โหลดแอป ได้ที่ App Store และ Play Store ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท และวิธีการจองซื้อได้ที่ www.truemoney.com สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1240 กด 6