อสังหาฯเฮ!ประกาศลดค่าโอนบ้าน-คอนโดเหลือ 0.01%มีผลวันนี้

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ราชกิจจาฯประกาศลดค่าโอนฯ และค่าจดจำนอง สำหรับบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด-ทาวน์โฮม-อาคารพาณิชย์ และคอนโด ได้ทั้งบ้านใหม่และมือสอง มีผลตั้ง18 ม.ค.65จนถึง31ธ.ค.65

กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 17 ธันวาคม 2565 เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ และอาคารชุด

โดยระบุว่า เป็นการสมควรให้มีการสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (7) (ฎ) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และ ในข้อ 1 (7) (ช) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน และตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และอาคารชุด สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และอาคารชุด โดยราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

ประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (วันที่ 18 มกราคม 2565) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยกตัวอย่างกรณี ผู้ที่ซื้อบ้าน-คอนโด ราคา 3 ล้านบาท
ค่าโอน ปกติจ่ายอยู่ที่ 2% ต้องจ่าย 60,000 บาท หลังมีมาตรการ จะลดเหลือ 0.01% จ่าย300 บาท เท่ากับจ่าย 59,700 บาท
ค่าจดจำนอง ปกติจ่ายอยู่ที่ 1% ต้องจ่าย 30,000 บาท หลังมีมาตรการ จะลดเหลือ 0.01% จ่าย 300 บาท เท่ากับจ่าย 29,700 บาท

รวมแล้วต้องจ่ายค่าโอนฯ-จดจำนอง 600 บาท จาก 90,000 บาท เท่ากับว่า จ่าย 89,400 บาท

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business