‘พรีเมียร์ แทงค์ฯ’หุ้นคลังน้ำมัน เงินไอพีโอต่อยอดธุรกิจเดิม-ใหม่

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและรถขนส่งน้ำมัน”บทบาทสำคัญในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับสถานีบริการน้ำมันในเมืองไทยของ “ ตระกูลบรูพพัฒนพงศ์” ที่กำลังจะส่ง “ธุรกิจคลังน้ำมัน” ภายใต้ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มกาชน) หรือ PTC

เตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 110 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.83% ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คาดว่าจะเข้าซื้อขาย (เทรด) วันแรก ภายในไตรมาส 1 ปี 2565

“วีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แทงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มกาชน) หรือ PTCผู้ประกอบธุรกิจคลังน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรับ เก็บ ผสม และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ให้สัมภาษณ์พิเศษ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า เดิมครอบครัวทำธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับคู่ค้ารายใหญ่ โดยเป็นผู้รับเหมาขนส่งน้ำมันทางรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

ต่อมาในปี 2556 ได้เล็งเห็นโอกาสและความต้องการใช้น้ำมันมากยิ่งขึ้น จึงนำประสบการณ์ที่มีความถนัดในการทำธุรกิจขนส่งน้ำมันมาต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วยการลงทุนใน “ธุรกิจคลังน้ำมัน” โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างคลังน้ำมัน PTC แห่งแรกที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการให้บริการเก็บ-จ่ายน้ำมันกับลูกค้ารายใหญ่ และธุรกิจมีการเติบโตต่อเนื่อง

ส่งผลให้บริษัทมีการลงทุนสร้างคลังน้ำมันแห่งที่ 2 ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยจุดเด่นของคลังน้ำมันดังกล่าวเป็นทำเลที่อนาคตมีแผนเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ำมันทางรถไฟได้ด้วย ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกในการขนส่งน้ำมันทางรางที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งน้ำมันทางรถยนต์ รวมทั้งสามารถรองรับการให้บริการลูกค้าได้หลากหลายราย เนื่องจากเป็นคลังน้ำมันที่ออกแบบไว้เป็นระบบ Blending ที่ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นในเรื่องการจ่ายน้ำมันได้หลายผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน PTC ให้บริการ 2 รูปแบบ ประกอบด้วย“บริการรับ เก็บ และจ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซล”โดยให้บริการที่คลังน้ำมันจำนวน 2 แห่ง คือ คลังน้ำมันเชื้อเพลิงที่“ขอนแก่น และ ศรีสะเกษ”

“บริการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงพื้นฐานตามสูตร”เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปตามที่ลูกค้าต้องการคลังน้ำมันของ PTC ทั้ง 2 แห่ง สามารถรับน้ำมันจากโรงกลั่นหรือคลังอื่น ๆ ของผู้ค้าน้ำมันได้ทุกแห่ง ซึ่งสามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งน้ำมันเพื่อให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นทางที่โรงกลั่นจนถึงสถานีบริการปลายทาง

ทั้งนี้ PTC มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายดำเนินธุรกิจ 3 ข้อ คือ 1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ-จ่ายน้ำมัน รองรับวิธีการขนส่งน้ำมันที่หลากหลาย และเพิ่มจำนวนสถานีบริการที่มารับน้ำมันจากคลัง สะท้อนผ่านอยู่ระหว่างวางแผนขยายตลาดเพื่อแสวงหา “ลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มสถานีบริการน้ำมัน” ที่ยังไม่เคยใช้บริการรับน้ำมันจากคลังของบริษัท หรือเข้ามารับในปริมาณไม่มาก เพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสียลูกค้าและสร้างการเติบโตในอนาคต

2. มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบพลังงานเพื่อให้ทุกพื้นที่ มีโอกาสเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมกัน สะท้อนผ่านอยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนสร้าง “คลังน้ำมันแห่งใหม่”และ 3. สร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อกระจายฐานรายได้ และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งสะท้อนผ่านแผนศึกษา“ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน”

ท้ายสุด “วีรวัฒน์”บอกไว้ว่า ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business